btnmenu

مطالب مربوط به دسته بندی :سلامت جسمی

کمبود ویتامین D  و ریزش مو

ريزش مو (آلوپسي) بيمـاري شـايعي اسـت كـه در حدود ۵۰ % از جمعيت عمومي هـر دو جـنس مـذكر و مؤنث ديده ميشود. اين بيماري مي تواند هر نقطه اي از بدن را درگير سازد ولي بـه طـور شـايع تـر بيمـاران بـا شكايت از ريزش موي سر و مشكلات زيبـايي ناشـي ازآن مراجعه ميكنند. موها ساختمان […]

کمبود ویتامین D  و ریزش مو

ريزش مو (آلوپسي) بيمـاري شـايعي اسـت كـه در حدود ۵۰ % از جمعيت عمومي هـر دو جـنس مـذكر و مؤنث ديده ميشود. اين بيماري مي تواند هر نقطه اي از بدن را درگير سازد ولي بـه طـور شـايع تـر بيمـاران بـا شكايت از ريزش موي سر و مشكلات زيبـايي ناشـي ازآن مراجعه ميكنند. موها ساختمان […]

کمبود ویتامین D  و ریزش مو
ورزش

ارتباط بین ورزش و سلامت روان سلامت، مفهوم نسبتاً انعطاف پذیری است که ممكن است آن را منحصراً به عنوان نبودن بیماری و ناتوانی درنظر گرفت و یا آن را به صورت مثبت تری مانند آنچه که در اساسنامه بهداشت جهانی (۱۹۴۸) آمده است تعریف کرد. بر اساس نظر کارشناسان این سازمان سلامتی عبارت است […]

ورزش

ارتباط بین ورزش و سلامت روان سلامت، مفهوم نسبتاً انعطاف پذیری است که ممكن است آن را منحصراً به عنوان نبودن بیماری و ناتوانی درنظر گرفت و یا آن را به صورت مثبت تری مانند آنچه که در اساسنامه بهداشت جهانی (۱۹۴۸) آمده است تعریف کرد. بر اساس نظر کارشناسان این سازمان سلامتی عبارت است […]

ارتباط بین ورزش و سلامت روان
بهداشت

از مصرف سيگار به عنوان اولين علت قابل پيـشگيري مـرگ و مير در جهان نام برده می شود. نتـايج مطالعـات سـازمان جهاني بهداشت نشان مي دهنـد كـه در حـال حاضـر، سـاليانه بيش از ۵ ميليون نفر در جهان به علت عوارض مصرف سـيگار فوت ميكنند و با توجه به روند پيشبيني شـده بـراي مـصرف سيگار، […]

بهداشت

از مصرف سيگار به عنوان اولين علت قابل پيـشگيري مـرگ و مير در جهان نام برده می شود. نتـايج مطالعـات سـازمان جهاني بهداشت نشان مي دهنـد كـه در حـال حاضـر، سـاليانه بيش از ۵ ميليون نفر در جهان به علت عوارض مصرف سـيگار فوت ميكنند و با توجه به روند پيشبيني شـده بـراي مـصرف سيگار، […]

سیگار به عنوان تهدید کننده سلامت...
ورزش

ابتلا به اختالالت قلبی- عروقی در بیماران دیابتی نوع ۲ ،حدود ۲ تا ۳ برابر بیشتر از افراد دیگر است و عامل اصلی مرگ و میر در این دسته از بیماران است. برخی مطالعات،عوامل خطرزای گسترش بیماریهای قلبی- عروقی را ناشی از دیابت نوع ۲، دیس لیپیدمی، افزایش تری گلیسیرید و لیپوپروتئین کم چگالی LDL […]

ورزش

ابتلا به اختالالت قلبی- عروقی در بیماران دیابتی نوع ۲ ،حدود ۲ تا ۳ برابر بیشتر از افراد دیگر است و عامل اصلی مرگ و میر در این دسته از بیماران است. برخی مطالعات،عوامل خطرزای گسترش بیماریهای قلبی- عروقی را ناشی از دیابت نوع ۲، دیس لیپیدمی، افزایش تری گلیسیرید و لیپوپروتئین کم چگالی LDL […]

اهمیت ورزش هوازی در پیشگیری و کن...
تغذیه

سندرم متابولیک که به سندرم مقاومت به انسولین یا سندرم X معروف است، با حضور همزمان ریسک فاکتورهای بیماری قلبی از جمله: چاقی شکمی، فشار خون، عدم تحمل گلوکز و دیس لیپیدمی تعریف می شود. این تعریف از سندرم متابولیک اهمیت کلینیکی زیادی دارد، زیرا یک پیش بینی کننده قدرتمند بیماری قلبی، دیابت و سکته […]

تغذیه

سندرم متابولیک که به سندرم مقاومت به انسولین یا سندرم X معروف است، با حضور همزمان ریسک فاکتورهای بیماری قلبی از جمله: چاقی شکمی، فشار خون، عدم تحمل گلوکز و دیس لیپیدمی تعریف می شود. این تعریف از سندرم متابولیک اهمیت کلینیکی زیادی دارد، زیرا یک پیش بینی کننده قدرتمند بیماری قلبی، دیابت و سکته […]

سندرم متابولیک
تغذیه

دیابت به گروهی از بیماریهای متابولیکی اطلاق میشود که با هیپرگلیسمی ناشی از نقص در ترشح یا عملکرد انسولین و یا هر دو مشخص می گردد.عمدتا دیابت ملیتوس به دو گروه تقسیم می گردد.نوع ۱ که عموما منشا خود ایمنی داشته و ۵-۱۰% موارد دیابت را شامل می شود و نوع ۲ که دیابت بزرگسالی […]

تغذیه

دیابت به گروهی از بیماریهای متابولیکی اطلاق میشود که با هیپرگلیسمی ناشی از نقص در ترشح یا عملکرد انسولین و یا هر دو مشخص می گردد.عمدتا دیابت ملیتوس به دو گروه تقسیم می گردد.نوع ۱ که عموما منشا خود ایمنی داشته و ۵-۱۰% موارد دیابت را شامل می شود و نوع ۲ که دیابت بزرگسالی […]

دیابت
تغذیه

بیماری های مزمن غیر واگیر شامل بیماری های قلبی-عروقی و دیابت از عوامل اصلی مرگ و میر در دنیا هستند و تقریبا ۸۰ درصد مرگ و میر در کشور های کمتر توسعه یافته ناشی از این بیماری هاست. فراوانی بیماری های مزمن در حال افزایش است و در این میان کشورهای در حال توسعه بار […]

تغذیه

بیماری های مزمن غیر واگیر شامل بیماری های قلبی-عروقی و دیابت از عوامل اصلی مرگ و میر در دنیا هستند و تقریبا ۸۰ درصد مرگ و میر در کشور های کمتر توسعه یافته ناشی از این بیماری هاست. فراوانی بیماری های مزمن در حال افزایش است و در این میان کشورهای در حال توسعه بار […]

چاقی